با این ساعت‌های شوک‌آور محاله که دیگه خواب بمونید.

شرکت آمریکایی نوعی دستنبند ساخته که وقت خواب باید به مچ بست. در زمان تعیین شده اول ویبره میزنه و با صدای ملایم بیپ بیپ میکنه. اگه شخص با این صداها و لرزش‌ها بیدار نشد وارد مرحله دوم میشه و شوک الکتریکی به بدن وارد میشه. با این شوک شخص حتما بیدار میشه. وقتی این مراحل چندروز تکرار بشه مغز انسان میفهمه که بعد از هر لرزش و صدای بیپ یک شوک در راحته. پس قبل از شوک فرمان بیدارباش و اماده شدن بدن رو صادر میکنه که منجر به بیداری میشه.

ظاهرا برای ساخت این دستبندها از روش‌های یک محقق در تربیت سگ‌ها استفاده شده.