آرایشگر هندی میتونه با دهانش مو کوتاه کنه.

این آرایشگر که اسمش «انصار احمد» هست از کودکی مشغول آرایشگریه ولی بخاطر یک حادثه در 15 سال پیش دیگه نمیتونه از یکی از دست‌هاش استفاده کنه. پس تصمیم گرفت روش جدیدی پیدا کنه و اونجا بود که به قدرت دهانش پی برد. به گفته «انصار» 3 سال طول کشید تا بتونه به این روش مهارت پیدا کنه.

هر آرایش با این روش تا نیم ساعت طول میکشه ولی مشتری‌های مشتاق ظاهرا مشکلی ندارن.