دستگاهی ساخته شده که میتونه صدای گربه‌هارو ترجمه کنه.

شرکت انگلیسی دستگاهی رو ساخته که مثل گردنبند دور گردن گربه بسته میشه و میتونه صداهای گربه رو دریافت کنه. صدای دریافت شده به نرم‌افزاری جهت پردازش ارسال میشه تا به زبان انسان‌ها ترجمه بشه.

گربه‌ها موجودات آرومی هستن و مستقل عمل میکنن. بر اساس تحقیقات این حیوانات فقط برای ارتباط با انسان‌هاست که «میو میو» میکنن و همین موضوع اساس ساخت این دستگاه جالبه.