بلندترین آسانسور جهان در شهر «ژانگجیاجی» (در کشور چین) واقع شده. ساخت این آسانسور که درکنار یک سخره احداث شده از سال 1999 شروع شد و در سال 2002 برای عموم مردم قابل استفاده بود.

با ارتفاع 326 متر گفته میشه این آسانسور بلندترین آسانسور جهان باشه.

بلندترین آسانسور جهان در چین

بلندترین آسانسور جهان در چین

بلندترین آسانسور جهان در چین

بلندترین آسانسور جهان در چین

بلندترین آسانسور جهان در چین

بلندترین آسانسور جهان در چین