سردترین نقطه کره زمین که انسان داخلش سکونت داره روستایی در روسیه هست. روستای «اویمیاکون» در سال 1994 با دمای منفی 71.2 درجه سانتیگراد رکورددار دنیا در سرما شد.

تصاویری از این روستا ببینید.

سردترین نقطه جهان

سردترین نقطه جهان

سردترین نقطه جهان

سردترین نقطه جهان

سردترین نقطه جهان

سردترین نقطه جهان

سردترین نقطه جهان

سردترین نقطه جهان

سردترین نقطه جهان