هنرمند هلندی با کمک ریشه‌های گیاه تونسته آثار هنری بسازه.

آثار این هنرمند بر اساس نظرات چارز داروین هست. داروین در یکی از کتاب‌هاش گفته که برخلاف خود گیاه که یکجا ثابته، ریشه‌هاش به شدت فعالن و برای تغذیه به اطرافشون حرکت میکنن. داروین به ریشه گیاه به عنوان ارگانی معادل مغز نگاه میکنه.

حالا این هنرمند با گذاشتن طرح‌های متفاوت جلوی راه ریشه، کاری کرد ریشه در حالی که به دنبال آب و مواد معدنی در حال گسترش خودشه، شکل‌های جالبی بگیره.

هنرنمایی با ریشه گیاه

هنرنمایی با ریشه گیاه

هنرنمایی با ریشه گیاه

هنرنمایی با ریشه گیاه